Vemdalsfjällens företagareförening

Stöd till förstudie nu 100% beviljat!

I mars ansökte föreningen om projektstöd för att kunna driva en förstudie ”Vemdalen i samverkan för hållbar utveckling och tillväxt”. Vi är nu glada att meddela att både Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionalfonden har beviljat våra ansökningar! Det sökta stödet kommer att finansiera en projektledare under ett års tid, med start 1 augusti 2024. 

Förstudien ”Vemdalen i samverkan för hållbar utveckling och tillväxt” har som mål att ge draghjälp åt Vemdalens företagare och ideella krafter för att växla upp och jobba mer storskaligt, vilket skapar bättre förutsättningar för oss alla att bo och leva i Vemdalen. Förhoppningen är att förstudien mynnar ut i ett eller flera genomförandeprojekt, som kan löpa under flera års tid.

Näringslivet i Vemdalen består av många mikroföretagare med få eller inga anställda. Majoriteten arbetar mot besöksnäringen. Trots att det finns stor efterfrågan och många möjligheter, har Vemdalens företagare och ideella krafter svårt att nå lönsamhet och växla upp. Företagare och ideella krafter arbetar hårt och småskaligt, men med stor sannolikhet går det att skapa mervärde och öka volymerna genom att samarbeta med andra aktörer för att paketera och utveckla tjänster och upplevelser samt för att nå ut till nya målgrupper. Nya affärsmodeller och samarbeten tros vara en framgångsfaktor för att skapa ett hållbart och långsiktigt företagande i Vemdalen, med ökade kommersiella möjligheter. Idag finns dock ingen samverkansplattform för affärsutveckling eller gemensamt säljtänk hos företagarföreningens medlemmar och ideella eldsjälar. Det saknas tid och kompetens för att driva affärsutveckling framåt och tillsammans arbeta igenom frågor.

Förstudien syftar till att utreda hur kommersiella möjligheter kan skapas för Vemdalens aktörer och hur affärs- och samverkansmodeller bör utformas för att skapa hållbar och långsiktig tillväxt och lönsamhet. Förstudien ska undersöka hur Vemdalens företagare kan utveckla befintligt tjänsteutbud, exempelvis genom paketering av tjänster, samt hur och till vilken målgrupp tjänster ska marknadsföras och säljas. Ett långsiktigt mål är att Vemdalens aktörer i större utsträckning samarbetar med nationella och internationella aktörer, vilket exempelvis kan kräva en ökad grad av digitalisering. Förstudien kommer kartlägga behov av kompetensförstärkning, insatser eller investeringar. 

Målet med förstudien är att Vemdalens befintliga aktörer ska växa, vara lönsamma samt att fler aktörer väljer att etablera sin verksamhet i Vemdalen.

4 jul, 2024